Wszelkie działania personelu medycznego, które są niezgodne z aktualnymi kanonami wiedzy medycznej i prowadzą do narażenia zdrowia pacjenta przebywającego pod opieką placówki medycznej na niebezpieczeństwo dają możliwość ubiegania się o odszkodowania. Jeżeli takie nieprawidłowe działanie prowadzi do rozstroju zdrowia i powoduje uszczerbek na zdrowiu pacjenta, to roszczenie o odszkodowanie za błędy medyczne jest całkowicie uzasadnione.

Kto personalnie odpowiada za powstanie błędu medycznego nie ma znaczenia

Jak wiemy personel medyczny to ludzie, do których mamy zaufanie. To im powierzamy swoje zdrowie i życie, wierzymy, że zalecone i wykonane przez nich zabiegi, operacje, leczenie lekami pozwolą na rozwiązanie istotnego problemu chorobowego.

Błąd medyczny może być wywołany działaniem lub zaniechaniem nie tylko oznaczonego imiennie lekarza, ale także pielęgniarki, czy rehabilitanta. Co istotne, poszkodowany pacjent nie musi wskazywać, kto konkretnie spowodował błąd medyczny. Dlatego w orzecznictwie sądowym wskazuje się szerzej na błąd personelu zatrudnionego w konkretnej placówce medycznej. Wykazanie takiego błędu powoduje zasadność kierowania roszczeń zarówno do placówki medycznej, jak i ubezpieczyciela takiej placówki.

Błąd medyczny – elementy niezbędne do udowodnienia

Aby można było mówić o wystąpieniu błędu medycznego muszą łącznie wystąpić elementy, będące jednocześnie przesłankami dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej.

Po pierwsze działanie lub zaniechanie personelu medycznego musi być niezgodne z aktualnym i powszechnie uznanym stanem wiedzy w zakresie medycyny.

Po drugie należy udowodnić winę nieumyślną sprawcy, będącego osobą wykonującą zawód medyczny.

Po trzecie skutkiem zawinionego, niegodnego z kanonami wiedzy działanie lub zaniechania lekarza, czy innej osoby musi być powstanie szkody u pacjenta. Pod pojęciem szkody należy rozumieć powstanie u pacjenta uszczerbku na zdrowiu lub jego śmierć.

Po czwarte musi zachodzić związek przyczynowy pomiędzy zaistniałym błędem, a szkodą pacjenta.

Odszkodowanie za błąd medyczny – jakie mogą być roszczenia pacjenta lub jego rodziny

Osobie, która poniosła szkodę na skutek błędu medycznego przysługują przewidziane prawem roszczenia – zadośćuczynienie, odszkodowanie za błąd medyczny, renta.

Zadośćuczynienie za krzywdę czyli taka kwota pieniężna, która ma na celu wynagrodzić poszkodowanemu doznane krzywdy, ból i cierpienie. Wysokość tego roszczenia ustalana jest zawsze indywidualnie w oparciu o okoliczności towarzyszące zdarzeniu.

Odszkodowanie za błąd medyczny – czyli taka kwota pieniężna , która ma zrekompensować pokrzywdzonemu poniesione przez niego straty tj.: koszty naprawczych zabiegów medycznych, konsultacji lekarskich, rehabilitacji, zakup leków czy specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, dojazdy do placówek medycznych, transport medyczny czy specjalistyczna żywność. Ogólnie rzecz ujmując wszystkie udokumentowane wydatki dokonane w związku zaistniałym zdarzeniem.

Renta, czyli okresowe świadczenie wypłacane w celu pokrycia dodatkowych kosztów, jakie w wyniku błędu medycznego musi regularnie ponosić osoba pokrzywdzona. Renta może zrekompensować pacjentowi utratę dochodów, czy wynagrodzić utratę widoków na przyszłość.

Ustalenie odpowiedzialności szpitala na przyszłość

W wielu błędach medycznych, pacjenci w procesie sądowym pragną zabezpieczenia swoich praw na przyszłość. Takim roszczeniem jest roszczenie o ustalenie odpowiedzialności na przyszłość. Roszczenie takie, przysługuje wtedy kiedy na moment orzekania trudno jednoznacznie ocenić, czy na skutek błędu medycznego w przyszłości stan poszkodowanego nie pogorszy się i nie ujawnią się nowe negatywny skutki błędu medycznego.

Odszkodowanie na błąd medyczny – jak długo można dochodzić

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przedawnienie roszczenia o błąd medyczny nie może skończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W każdym przypadku termin ten nie może być krótszy niż 10 lat od daty zdarzenia wywołującego szkodę.

Jeżeli błąd  medyczny wypełnia znamiona przestępstwa, roszczenie  o naprawienie szkody przedawnia się z upływem aż dwudziestu lat od dnia popełnienia przestępstwa.

A jeżeli poszkodowany jest małoletni, jego roszczenia nie mogą przedawnić się wcześniej, niż  z upływem dwóch lat od uzyskania przez tą osobę pełnoletności.

Odszkodowanie za błąd medyczny – najczęstsze sprawy

Wśród roszczeń o błąd medyczny, czołowe miejsca zajmują roszczenia dotyczące leczenia operacyjnego. Największą grupę roszczeń stanowią roszczenia o błędy medyczne okołoporodowe, skutkujące śmiercią dziecka, czy jego nieodwracalnym niedotlenieniem okołoporodowym i porażeniem mózgowym.

Duża ilość spraw jest związana z uszkodzeniem moczowodu podczas zabiegów ginekologicznych. Natomiast z zakresu chirurgii pacjenci wnoszę o odszkodowanie za błąd medyczny w laparoskopii, skutkujący kalectwem dróg żółciowych.

Kancelaria od błędów medycznych – wyspecjalizowana pomoc prawna dla pacjenta

Ponieważ sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne są skomplikowane i wymagają dużej wiedzy, przygotowania merytorycznego, a obowiązujący w Polsce model postępowania wymaga od osoby dochodzącej roszczeń aktywności dowodowej i sprawnego poruszania się w gąszczu przepisów i procedury cywilnej dlatego najlepiej wybrać profesjonalną kancelarię odszkodowawczą od błędów medycznych.

Profesjonalna kancelaria prawa medycznego, powinna przeanalizować zarówno pod względem prawnym, jak i lekarskim dostępne roszczenia oraz pomóc poszkodowanemu skompletować niezbędne dokumenty medyczne. W razie potrzeby prawnik o błędów medycznych może  wystąpić  w imieniu klienta do podmiotów leczniczych o jej udostępnienie, ustalając zakres niezbędnych w sprawie opinii biegłych, by w końcu przystąpić do negocjacji ze sprawcą błędu lub jego ubezpieczycielem zmierzając do polubownego zakończenia sprawy.

Jeżeli sprawca lub likwidator szkody nie wyraża woli zakończenia procesu likwidacji przedmiotowej sprawy w formie ugody wtedy prawnik reprezentujący pacjenta może w jego imieniu wnieść pozew do sądu o odszkodowanie za błędy medyczne.

Polecane artykuły