Problemy z układem ruchu to poważne utrudnienie. Od ich poprawnego wyleczenia zależy nie tylko dobrobyt, ale także samodzielne funkcjonowanie pacjenta. Jedną z metod leczenia wspomnianych schorzeń jest osteopatia. Niniejszy artykuł skupi się na wyjaśnieniu, czym ona jest, jakie są jej założenia, a także jak można zostać osteopatą.

Czym jest osteopatia?

Jest to gałąź medycyny skupiające się na diagnozowaniu problemów dotykających układ ruchowy pacjenta metodami manualnymi. Jej nazwa pochodzi z łaciny. W języku tym os oznacza „kość”, zaś patia „problem”.

Założeniem osteopatii jest nie tyle leczenie, co samoleczenie i samoregeneracja ciała pacjenta. Osteopaci wierzą, że cel ten osiąga się poprzez przywrócenie homeostazy umysłu i ciała osoby, która poddała się zabiegom osteopatycznym. Działania osteopatów w zależności od konkretnego przypadku mogą mieć charakter leczniczy, wspomagający lub profilaktyczne.

Wynalazcą tej metody leczniczej jest amerykański lekarz Andrew Taylor Still. Swoją karierę medyczną rozpoczynał jako chirurg. Jednak do opracowania własnej metody popchnął go brak zadowolenia współczesnymi mu tradycyjnymi sposobami. Still żył w dziewiętnastowiecznych Stanach Zjednoczonych. Medycyna, którą zastał, często szkodziła pacjentowi, zamiast mu pomóc. Tyczyło się to zwłaszcza chirurgii, którą pierwotnie trudnił się ojciec osteopatii. W XIX wieku w szpitalach panowały złe warunki sanitarne. Z tego powodu Still postanowił opracować metodę, która nie wymaga mechanicznej ingerencji w ciało pacjenta.

Kto może zająć się osteopatią? Jak rozpocząć praktykę?

Osobę uprawnioną do wykonywania zabiegów z zakresu osteopatii to osteopata. Nie jest to zawód dla każdego. Osoby zainteresowane rozwojem w tej dziedzinie powinny uprzednio uzyskać pokrewne wykształcenie medyczne. Najchętniej widziani są absolwenci fizjoterapii oraz kierunku lekarskiego.

Osteopatia to dziedzina bardzo złożona. Jej kompleksowe zgłębienie wymaga zainwestowania dużych ilości czasu. Drogą do zostania osteopatą są studia podyplomowe. Na chwilę obecną w Polsce nie oferuje się studiów I lub II stopnia umożliwiających uzyskanie kwalifikacji w tej dziedzinie.

Osteopatia – jakie studia wybrać?

Współcześnie w Polsce działa tylko jedna instytucja zajmująca się kształceniem osteopatów. Jest nią Fico-MUM Medycyna Osteopatyczna. Oferowane przez nią studia podyplomowe łączą w sobie zajęcia teoretyczne i praktyczne. Dzięki temu absolwenci opuszczający jej mury będą całkowicie przygotowani do leczenia pacjentów opanowaną metodą.

Studia w Fico-MUM odbywają w postaci cyklicznych weekendowych zjazdów. Każdy zjazd obejmuje trzydzieści godzin zegarowych zajęć. Co roku odbywa się dziesięć spotkań, przy czym dziesiąty to czas egzaminów praktycznych i teoretycznych podsumowujących dany rok. Studia osteopatyczne trwają cztery lata. W ich czasie słuchacze poznają takie zagadnienia jak:

  • patologia czaszkowa
  • patologia wisceralna
  • techniki strukturalne
  • semiologia
  • diagnostyka różnicowa
  • histologia
  • neurologia

Edukacja oferuje łącznie 2500 godzin nauki. Oznacza to spełnienie wymogów normy CEN 16686, wedle której powinna ona trwać minimum 2000 godzin. 500 godzin to cenne praktyki zawodowe, zaś 400 poświęcone zostaje na pracę własną studentów.

Kadrę Fico-MUM stanowią osoby, dla których osteopatia to codzienne zajęcie. Dzięki temu słuchacze poznają najbardziej aktualną wiedzę. Istotną zaletą takiej kadry jest stałe dostarczanie słuchaczom ciekawych studiów przypadków, których nie spotkaliby w podręcznikach.

Fico-MUM jest członkiem Ostheopathic European Academic Network, czyli organizacji zrzeszającej szkoły osteopatyczne z całej Europy. W ten sposób słuchacze uzyskują możliwość wymiany z dowolną europejską szkołą. Jej czas wynosi do siedmiu dni i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Słuchacze Fico-MUM mogą także rozwijać swoje zainteresowania w kole naukowym.

Studia Fico-MUM wiążą się z uzyskaniem legitymacji studenckiej i indeksu. Oznacza to, że osoby edukujące się w tej szkole uzyskują prawo do zniżek studenckich, przykładowo na bilety komunikacyjne. Studia osteopatyczne kończą się uzyskaniem przez absolwenta dwóch dokumentów. Jednym z nich jest Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Drugim jest międzynarodowy Diploma in Osteopathy (dyplom osteopaty).

Polecane artykuły